İçerikler

Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, İlgili Kişinin KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca bu haklarını kullanmak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla Meridyen A.Ş. (“Şirket”) yapacağı başvuruları yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekmektedir. 

Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, bu form kullanılarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla, 
 • Noter kanalıyla, 
 • İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Yolu: Yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvurularınızı; ıslak imzalı bir şekilde Seyitnizam mah.Demirciler sitesi.7.yol No:62 Zeytinburnu-İstanbul  adresine bizzat elden veya noter aracılığı ile iletebilir

veya

güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. kep adresine veya Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz kendisine iletilen Kanunun 13. Maddesi kapsamındaki hakların kullanılmasına ilişkin talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç, talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Şirketimiz, talebi kabul eder ise veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu cevabı ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir.

Veri sahibinin Şirketimize sunduğu bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılmaz olması halinde başvurunun netleştirilmesi ya da kişinin başvuruya konu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığını tespit etmek veya verilerin güvenliğini sağlamak amaçlarıyla Şirketimiz bilgi/belge talep edebilecek; kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili ek soru/lar yöneltebilecektir.

 

 1. 1.      BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adı- Soyadı:

 

TC Vatandaşları için;

Kimlik No: 

 

Yabancı Uyruklular için;

Uyruk:

Pasaport No:

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

 

E-posta Adresi:

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz: (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi) 

    

 

Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olunan Kişi/Birim:

 

Şirketimiz İle Olan İlişkinin Devam Edip Etmediği:

             Ediyor                                               Etmiyor

 

 1. 2.      KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz) 

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 

 

3

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Lütfen düzeltilecek veriyi belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

A)    Silinmesini istiyorum. 

B)    Anonim hale getirilmesini istiyorum

C)    Yok edilmesini istiyorum

Lütfen talebinizi işaretleyiniz. (Sadece bir seçenek işaretlenebilir)

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 

 

8

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. 

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirtiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz. ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. 3.      TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

 

 

 1. 4.      EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 5.      LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum. 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

      (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  

 1. 6.      BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Meridyen A.Ş’ye yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi1

Adı Soyadı           :

Başvuru Tarihi    : 

İmzası                   : 

1 Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

Bu başvuru formu, Meridyen A.Ş ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Meridyen A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

 

   

MERİDYEN A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 

Meridyen A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bilgi Formu

 

 Doküman İsmi: Meridyen A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

Hedef Kitle: Meridyen A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

 

 Hazırlayan: Meridyen A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Komitesi

 

 Onaylayan: KEMAL ÖZCAN MOĞULKOÇ  tarafından onaylanmıştır.

 

Yürürlük Tarihi: 15-10-2020

 // İşbu belge Meridyen A.Ş’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp, dağıtılamaz.


 İÇİNDEKİLER

 KAVRAMLAR


 
I.BÖLÜM

     GİRİŞ     

AMAÇ

KAPSAM

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

 II. BÖLÜM

1-      Kişisel Verilerin İşlenmesi için Genel İlkeler

2-      Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3-      Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

4-      Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

 III. BÖLÜM

1-      Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

2-      Şirketimiz Tarafından Verisi İşlenen Kişi Grupları

3-      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

4-      Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 IV. BÖLÜM

Meridyen A.Ş. Binası, Tesis Girişleri ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

 V. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Aktarılması

 VI. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

 VII. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesinin Şartları

 VIII. BÖLÜM

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları, Bu Hakların Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yöntemi

IX. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Yapısı

 X. BÖLÜM

Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

MERİDYEN A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KAVRAMLAR

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.

Silme

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Bu yöntemle, kişisel verilerin alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

 

I.BÖLÜM

GİRİŞ

Bu düzenlemenin amacını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin kişisel verileri ile diğer kişisel veri niteliğine haiz tüm verilerin korunması oluşturmaktadır.

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi, korunması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi konusunda Şirketimiz tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmuştur.

AMAÇ

Bu Politika ’nın amacı, Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen süreçler konusunda, kişisel verileri işlenebilecek gerçek kişileri bilgilendirmek ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını belirlemektir.

KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz tarafından verileri işlenen gerçek kişilerin, tüm kişisel verilerine ilişkindir.

POLİTİKA’ NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Tarafımızca düzenlenerek yürürlüğe giren bu politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve bu yolla kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulur.

 

II.BÖLÜM

1-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN GENEL İLKELER

Meridyen A.Ş, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda aşağıda belirtilmiş olan hususlara dikkat etmektedir.

1.1-Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Meridyen A.Ş’de kişisel verilerin işlenmesi süreçleri, hukuki düzenlemelere ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemektedir.

1.2-Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meridyen A.Ş, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak kişisel verilerin güncel ve doğru olmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır.

1.3-Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Meridyen A.Ş. tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

1.4-İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Meridyen A.Ş, kişisel veri niteliğindeki veriyi, yürütmekte olduğu faaliyetlerin gerektirdiği kadar ve ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda işlemekte olup ilgisiz veya gerek duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

1.5-İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Meridyen A.Ş,kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Meridyen A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler, gelecekte kullanma ihtimali düşünülerek saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu politikanın 7. bölümünde yer verilmiştir.

 

 2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Şirketimiz, kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Aşağıda yazan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler işlenebilir;

 2.1- Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 2.2- Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

2.3- Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 2.4- Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

2.5- Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Şirketimiz veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.

2.6- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin kişisel verisi kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, amaçla sınırlı olmak kaydıyla, işlenebilecektir.

 2.7- Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 2.8- Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

3- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. (Bknz. Aydınlatma Metni)

 

4- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, gerekli önlemler alınarak aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise, kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ancak ve sadece veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir.

 

III. BÖLÜM

1-      ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz, tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıda belirtilmiştir. Bununla birlikte, her bir kişisel veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; kişisel veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

  

KİŞİSEL VERİ

AÇIKLAMA

Kimlik

Ad, soyad, doğum tarihi/yeri, imza, TC kimlik numarası, baba/anne adı, uyruğu, cinsiyeti, aile sıra no/cilt no/sayfa no,  gibi kimlik bilgileri ile kimlik fotokopisi, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı fotokopisi gibi belgeler

İletişim

Adres, telefon numarası, e-posta adresi, dâhili telefon numarası gibi veriler

Fiziksel Mekân Güvenliği

Meridyen A.Ş’nin tesislerine girişte ve bu yerler içerisindeyken alınan kamera kayıtları

Finans

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü mali bilgi, belge ve kayıtlarla ilgili işlenen kişisel veriler; banka hesap bilgileri, IBAN numarası gibi

Görsel ve İşitsel Kayıt

Fotoğraf ve ses kaydı

İşlem Güvenliği

Kullanıcı adı, kullanıcı log kayıtları, ıp adresi, kullanıcı parolası

Özlük

Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri; aile ve yakınlara ait bilgiler, işe başlama ve bitiş saati ile fazla mesai bilgileri, SGK sicil numarası, personel kart numarası, işe giriş tarihi, izin bilgisi, ücret bilgisi, vergi matrahı, bordro verileri, terhis belgesi, iş sözleşmesi gibi veriler

Mesleki Deneyim

Eğitim, kurs, seminer, sertifika, diploma bilgileri, unvan, sicil numarası bilgisi,

Müşteri İşlem

Gerçek kişiye ait firma unvanı, cari hesap bilgileri, vergi dairesi, fatura tutarı, sevk adresi, çek bilgileri, sipariş bilgisi

Risk Yönetimi

Hisse payı gibi şirket ortaklarına ait veriler.

Hukuki İşlem

Dava dosyalarındaki, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

Pazarlama

Reklam, kampanya ve promosyon süreçleri dolayısıyla alınan veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dâhil sağlık verileri ve adli sicil kaydı)

Diğer

Tedarikçilere (nakliyeci, şoför) ait araçların plaka bilgisi

 

 

2-      ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN VERİSİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenenler; çalışanlar, hissedarlar, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz firmaların çalışanları, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçilerdir.

 

3-      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

·         Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,

·         Sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         İletişim faaliyetlerinin ve erişim yetkilerinin yürütülmesi,

·         Acil durumların yönetilebilmesi,

·         Çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik çalışmaların yapılması,

·         İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

·         Mal/hizmet alım süreçleri, mal satış süreçleri ve mal teslim süreçlerinin yürütülmesi,

·         Hukuk işlerinin takibi ve bu işlere yönelik işlemlerin yerine getirilmesi,

·         Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Yönetim faaliyetlerinin ifası,

·         Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

·         Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

·         Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·         İç denetim ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

amaçlarına uygun olarak ve

-          Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

-          Sözleşme bağıyla kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-          Kanunlarda öngörülmesi

-          İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi,

-          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle

veya veri sahibinin “Açık Rızası” alınarak işlenecektir.

4-      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiğine dair mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Şirketimiz tarafından, o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat veya Şirketimiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilememekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 IV. BÖLÜM

MERİDYEN A.Ş, TESİS GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ:

Şirketimiz tarafından; tesisin ve kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurmayacak şekilde belirli alanlar kamera ile izlenmektedir Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla yapılan kamera ile izleme faaliyetinde KVKK’ya uygun hareket edilmektedir. Kamera ile izleme faaliyeti ile ilgili bilgilendirme; internet sitesinde işbu politika yayımlanarak, izleme alanlarında izlem yapılacağına ilişkin işaret ve levhalar ile aydınlatma metni asılarak yapılmaktadır.

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz tarafından, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler, 1 AY muhafaza edilmektedir.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

V.BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler, Veri Sahibi İle Meridyen A.Ş. arasındaki ilişkinin türüne, niteliğine göre değişebilmekle birlikte genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

·         Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kolluk Kuvvetleri gibi kurumlara ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

·         Hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; Şirketimizin avukatlarına, iş ortaklarına, mali müşavire, notere, bağımsız denetçiye, belediyeye,

·         İş ilişkisi içerisinde olduğumuz bankalara, gsm operatörlerine, gümrük firmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza,

·         Vaka yaşanması durumunda kolluk kuvvetleri ile adli makamlara aktarılmaktadır.

 

VI. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için gerekli eğitimleri vermektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

VII. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİNİN ŞARTLARI:

KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimizin kararına istinaden kişisel veriler en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkması halinde ilgili kişinin talebi üzerine de şirketimiz talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirketimiz, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

KVKK’nın 28. maddesine uygun olarak anonimleştirilmiş kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemler KVKK kapsamı dışında olduğundan kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaz.

 
VIII. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİ:

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahiptir.


IX. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİM YAPISI

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndaki yükümlülükleri yerine getirmek ve işbu Politika’nın uygulanmasına yönelik olarak ve aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmek üzere gerekli yönetim yapısını kurar.

• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,

• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların nasıl uygulanacağına ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede çalışanlar arasından görevlendirmede bulunarak üst yönetimin onayına sunmak,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirketimizin çalışanları arasında farkındalığı arttırmak,

• Kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,

• Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve uygulanmasını sağlamak,

• Kişisel veri sahiplerinin başvurularını süresi içinde cevaplamak,

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yönetmek.

Yönetim yapısı oluşturulurken, bir komite kurulur ve bu komitenin kimlerden oluşacağı, görev dağılımı Şirketimizin üst yönetimi tarafından belirlenir. Komite ve bu konuda atanacak sorumlu kişi/kişilere yukarıda belirtilen görevlerine ek olarak, Şirketimizin ihtiyaçları ve yürütmekte olduğu faaliyetlerin özelliğine göre başkaca görev ve sorumluluklar verilebilir.

 

X. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli şekilde saklanması hususunda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bunun için;

·         Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

·         Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

·         Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

·         Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

·         Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

·         İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

·         Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·         Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

·         Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

·         Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

·         Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

·         Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

·         Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

·         Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

·         Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·         Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

·         Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

·         Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

·         Şifreleme yapılmaktadır.

·         Şirketimiz tarafından işlenen yahut aktarılan kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yetkisiz kişilerin eline geçtiğinin tespit edilmesi halinde 72 saat içinde durum KVK Kurulu ve en kısa sürede ilgili veri sahibine bildirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ TOPLUMU

MERİDYEN | BİLGİ TOPLUMU

ŞİRKET

Şirket Türü   :    A.Ş                                        
Mersis No   :   0617005322100018 
Ticaret Sicil Memurluğu   :   İSTANBUL
Ticaret Sicil No   :   266448
Ticaret Ünvanı   :   MERİDYEN İTHALAT MÜMESSİLLİK  TURİZM TAAHHÜT  SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi   :   DEMİRCİLER SİTESİ 7.YOL NO:62 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
Taahüt Edilen Sermaye Miktarı   :   27.000.000
Ödenen Sermaye Miktarı   :   27.000.000
Şirket Tescil Tarihi   :   22.6.1990
Vergi Dairesi   :   İSTANBUL - MARMARA KURUMLAR
Vergi Numarası   :   6170053221
Sektör   :    HIRDAVAT
İletişim Bilgileri   : 

 TELEFON : 0212 664 73 04-05
 FAX : 0212 664 75 13-14       
 İNTERNET ADRESİ :  www.meridyenas.com.tr       

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı   :    METİN EGELİ
Yönetim Kurulu Üyesi   :   KEMAL ÖZCAN MOĞULKOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi   :   ÖNDER MOĞULKOÇ                                                                                                 

DENETÇİ

Dönem   :    01.01.2018 - 31.12.2018
İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı   :  EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş
Bağımsız Denetim Resmi Sicili   :  BDK/2016/211
Adres   :  KAPTANPAŞA MAH. DARÜLACEZE CAD. BİLAŞ İŞ MRK.
 B - BLOK  NO:33  K:5  D:60 
 ŞİŞLİ - İSTANBUL                             

TESCİL ŞUBE

İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı   :    İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU                                                            
Adres   :  


Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. I.                   Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MERİDYEN A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. II.                Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler;

 • Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • Sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin ve erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Acil durumların yönetilebilmesi,
 • Çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik çalışmaların yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet alım süreçleri, mal satış süreçleri ve mal teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve bu işlere yönelik işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin ifası,
 • Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

amaçlarıyla bağlantılı olarak toplanacak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 

 1. III.             İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla; Türk Ticaret Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri kapsamında; Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kolluk Kuvvetleri gibi kurumlara diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; Şirketimizin avukatlarına, iş ortaklarına, mali müşavire, notere, bağımsız denetçiye, belediyeye, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bankalara, gsm operatörlerine, gümrük firmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize, tedarikçilerimize, vaka yaşanması durumunda kolluk kuvvetleri ile adli makamlara ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 1. IV.             Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için çalışanlarımız tarafından, sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi” “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” gibi nedenlerle ve/veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. V.                Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6)      Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7)      5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9)      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla Seyitnizam mh.Demirciler sitesi.7.yol No:62 Zeytinburnu-İstanbul adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. kep adresine veya Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

Hakkımızda

Meridyen İthalat Mümessillik Taahhüt Turizm San. ve Ticaret A.Ş. alanlarında başarıyla tanınan ortaklarının işbirliğiyle 1990 yılında kurulmuştur.

Meridyen A.Ş., Meridyen ve Fivestar markalarıyla çok çeşitli ürünleri kaliteyi ön planda tutarak müşterilerinin beğenisine sunarken ürün çeşitliliğini de sürekli arttırmaktadır.

Müşteri memnuniyetini sürekli ön planda tutarak, çalışanlarının ve ortaklarının tecrübeleri ve gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki müşterilerinin katkılarıyla ürün ve hizmet kalitesini hep en üst seviyede tutmaktadır.

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yanısıra, son dönemlerde üretime verdiği destekle de dikkat çekmekte ve bu alandaki işbirliğini arttırarak devam ettirmektedir.

Sahip olduğu ihracat ağırlıklı müşteri portföyünü genişletmek ve bu alanda daha ciddi hacimlere ulaşmak Meridyen'in gelecek dönemdeki hedeflerindendir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

MERİDYEN İTHALAT MUMESSİLLİK TAAHHÜT TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. bağlantı elemanları, mobilya malzemeleri, kesici ve delici aletler,el aletleri,iş eldivenleri, inşaat malzemeleri ve hırdavat malzemeleri  satış, satınalma, ithalat  ve ihracat faaliyetlerinde aşağıdaki hususları dikkate almaktadır.

 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, kaliteden ödün vermeden, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarılı bir şekilde hizmet sağlamak ve rekabet etmek,
 • Çalışanlarımız için güvenli, sağlıklı, verimli bir iş ortamı oluşturmak,
 • Sürekli iyileştirme yapmak.
 • Hizmet sağladığımız faaliyet alanlarında geçerli olan tüm ulusal ve uluslar arası yasalara uymak,
 • Çalışanlarımızın performansını arttırmak için gerekli kaynakları temin etmek, eğitim olanakları sunmak ve sürekliliğini sağlamak.